PODMÍNKY ZÁPŮJČKY

OBECNÉ ZÁPŮJČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Předmětem zápůjčky je zboží uvedené na zápůjčním listě včetně počtu kusů a jejich příslušenství. 
2. Zboží je zapůjčeno především za účelem použití dle charakteru přístroje.
3. Každý požadavek  na  zápůjčku musí být odeslán firmě  TOPGEOSYS s.r.o. v písemné podobě (poštou,  faxem,     
    e-mailem) s přesným uvedením typu, počtu kusů a požadované doby zapůjčení. Současně žadatel uvede způsob
    převzetí zápůjčky, který je vždy osobní u firmy TOPGEOSYS s.r.o.
4. Žadatel o zápůjčku při osobním převzetí podepíše souhlas se zápůjčními podmínkami.
5. Firma  TOPGEOSYS s.r.o.  zůstává  vlastníkem  zboží  po  celou dobu zápůjčky.  V případě fakturace  zůstává
    vlastníkem až do úplného uhrazení zboží.
6. Veškeré  změny týkající  se  zápůjčky jsou možné pouze  na  základě písemných dodatků  podepsaných  oběma
    stranami.

DOBA ZAPŮJČENÍ
1. Zboží se zapůjčuje na dobu určitou, a to do data vyznačeného v zápůjčním listě. Během této doby si půjčující
    firma TOPGEOSYS s.r.o. vyhrazuje právo zápůjčku kdykoli a bez udání důvodu ukončit. 
2. Obvyklá doba zapůjčení je 7 dní (1 pracovní týden), pokud není uvedeno jinak. Na prodloužení zápůjčky ani na
    vlastní zápůjčku není právní nárok. 
3. Zápůjčka může  být  prodloužena pouze  a  bezvýhradně po vzájemné dohodě  obou  stran  a  podpisu dodatku
    oběma stranami.

KAUCE
1. U firem, které nejsou smluvním partnerem (prodejcem) firmy TOPGEOSYS s.r.o. je vyžadováno před zápůjčkou
   složení kauce  ve  výši  až  100% hodnoty zboží.  Výše kauce  je  stanovena individuálně  v  konkrétních zápůjčních
   podmínkách zápůjčního listu. Kauce je složena v hotovosti firmě TOPGEOSYS s.r.o. před uskutečněním zápůjčky a
   navrácena při navrácení zápůjčky. 
2. Pokud během zápůjčky dojde k poškození zboží, bude oprava zboží hrazena především z kauce.
3. Přesná částka za zápůjčku je vyčíslena v konkrétních zápůjčních podmínkách zápůjčního listu.
4. Poplatky spojené s přepravou,  které je nutno zaplatit při doručení  a  později při vrácení zásilky  půjčujícímu,
    hradí vypůjčovatel. 
5. Při  navracení  zápůjčky  se  kontroluje stav  i  kompletnost  zboží  a  případné zjištění  drobného poškození  či
   nekompletnosti  zboží  se  promítá  do  ceny  zápůjčky,  kdy  při  vrácení  poškozeného  zboží  je  částka  za
   opravu dodatečně vyfakturována, (resp. strhnuta z kauce).
6. Bezplatné zapůjčení zboží se týká těchto případů: 
    A  zboží, které je na základě zápůjčky prodáno půjčovné se neúčtuje
    B  zboží, které bylo nabídnuto firmou TOPGEOSYS s.r.o. k testování nebo k seznámení se s produktem 
    C  zboží, které je poskytnuto jako dočasné řešení reklamace, nebo opravy v autorizovaném servisu - avšak na
        přidělení náhradního zboží do vyřízení
reklamace nebo specialisované opravy není právní nárok. Každý
        případ se řeší individuálně
7. V  případě,  že  půjčující odkoupí zapůjčené zboží do  14 dnů,  není půjčovné účtováno  a  půjčovatel zaplatí
    normální stanovenou kupní cenu.

VRÁCENÍ ZÁPŮJČKY
1. Zapůjčené zboží musí být vráceno do dohodnuté doby na adresu:
   PRAHA - TOPGEOSYS s.r.o., Beranových 130, 199 04 Praha, tel. 724 013 041, nebo
   BRNO - TOPGEOSYS s.r.o., Hněvkovského 65, 617 00 Brno, tel. 724 013 025 v nepoškozeném stavu, s veškerým
   příslušenstvím.
2. V případě vážného poškození PŘÍSTROJE, ČI PŘÍSLUŠENSTVÍ mohou být vypůjčovateli zapůjčené přístroje a
   příslušenství fakturovány v aktuální prodejní ceně či v dohodnuté výši. 
3. Při  vracení  přístroje  včetně  příslušenství  potvrdí  půjčující  stav  a  jejich  kompletnost. Při  navrácení
  přístroje  či  příslušenství,  který je jakýmkoliv způsobem  nekompletní  či  poškozený, určí  pracovník  firmy
  TOPGEOSYS s.r.o. rozsah poškození či nekompletnosti a škodu vyčíslí nejpozději do týdne od navrácení výpůjčky.
4. V případě nenavrácení výpůjčky do dohodnutého termínu je oprávněna firma TOPGEOSYS s.r.o. bez předchozího
   upozornění vystavit vypůjčovateli fakturu ve  výši běžné prodejní ceny výpůjčky a  vypůjčovatel je povinen  ji  do
   10 dnů uhradit.  Po  převodu  celé  fakturované  částky  na  účet firmy bude zápůjčka zrušena  a  zboží  se  stává
   majetkem  vypůjčovatele.

ÚDRŽBA A POUŽÍVÁNÍ
1. Vypůjčovatel se zavazuje, že bude s výpůjčkou zacházet dle pokynů a zároveň způsobem obvyklým pro dané
    zboží. 
2. V případě poruchy musí vypůjčovatel bezprostředně informovat firmu TOPGEOSYS s.r.o. Vypůjčovatel nesmí
    opravovat vypůjčené věci sám ani sjednat opravu se třetí stranou. 
3. Zboží je používáno výhradně vypůjčovatelem a to za účelem k tomu vyrobeným. Třetí straně může být předáno
    pouze se souhlasem půjčujícího. V tomto případe opět nese plnou zodpovědnost za zboží vypůjčovatel,  a  to  v
    plné výši prodejní ceny. 
4. Vypůjčovatel  je  odpovědný jak  za  jakékoliv poškození vypůjčených věcí  ke  kterému dojde během zapůjčení,
    tak za jejich ztrátu. Vypůjčovatel je povinen uhradit zboží poškozené jeho vinou ihned po zjištění škody nebo po
    zjištění škody půjčujícím a to v plné výši dle sjednaných výpůjčních podmínek.