VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti TOPGEOSYS s.r.o., se sídlem Hněvkovského 30/65, Komárov, 617 00 Brno, identifikační číslo: 01660225, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78946 (dále jen prodávající).


1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji zboží a služeb prodávajícím a jsou pro obě smluvní strany, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak závazné.

2. OBJEDNÁVKA
Objednávky jsou prodávajícím přijímány pouze na jím předepsaných tiskopisech (dále jen Objednávka), a to buď e-mailem, faxem nebo poštou. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

- přesné označení kupujícího (obchodní jméno firmy)
- IČ, DIČ kupujícího
- jednoznačnou identifikaci zboží
- množství objednaného zboží
- adresu, sídlo kupujícího (pokud se liší fakturační adresa kupujícího od jeho sídla, je nutno uvést obě adresy)
- kontaktní osobu příjemce zboží (kupujícího), telefon, e-mail
- přepravní podmínky
- podpis oprávněné osoby kupujícího
Písemná objednávka zaslaná prodávajícímu je závazná. Potvrzením objednávky prodávajícím je uzavřena kupní smlouva (dále jen Smlouva). Od okamžiku uzavření Smlouvy začíná běžet doba pro vyřízení objednávky. Zboží bude, za podmínek stanovených v VOP, kupujícímu dodáno ve Smlouvě dohodnutých termínech. Při uzavření první Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je kupující povinen doložit prodávajícímu následující doklady:

- kopii osvědčení o registraci k DPH (u plátců DPH)
- souhlas s VOP

3. CENOVÉ PODMÍNKY
Cena zboží se sjednává jako smluvní. Cenou zboží se rozumí cena bez DPH uvedená v aktuálním ceníku prodávajícího ke dni potvrzení objednávky. Aktuální ceník zboží je dostupný na www.topgeosys.cz.  Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Cena zboží na objednávku je sjednána individuálně ve Smlouvě.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY, SMLUVNÍ POKUTA
Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, je kupující povinen uhradit cenu zboží při jeho převzetí nebo předem na základě zálohového daňového dokladu vystavené prodávajícím.

V případě, že si smluvní strany dohodly úhradu zboží bezhotovostním převodem na základě daňového dokladu, zavazuje se kupující uhradit kupní cenu zboží řádně a včas. Závazek kupujícího se považuje za uhrazený v okamžiku, kdy je celá kupní cena připsána na účet prodávajícího. I pro tento případ se smluvní strany dohodly, že v případě zboží na objednávku je prodávající oprávněn požadovat složení zálohy  na  koupi  zboží  až  do  výše  100%  kupní  ceny  zboží.
V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv povinnost k náhradě škody, smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Smluvní pokuta je splatná doručením výzvy k její úhradě. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny z jakékoli Smlouvy je prodávající oprávněn pozastavit dodávku zboží z jiné Smlouvy. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zaniká oprávnění kupujícího k odběru zboží bez jeho předchozí úhrady.

5. SLEVY
Stálým zákazníkům je možno poskytnout slevy z kupní ceny oproti ceníkovým cenám. Ostatním zákazníkům mohou být poskytovány tzv. množstevní slevy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že není kupní cena zaplacena řádně a včas, nárok kupujícího na slevu zaniká a prodávající je oprávněn kupujícímu doúčtovat rozdíl mezi kupní cenou uvedenou ve Smlouvě a cenou zboží dle ceníku prodávajícího ke dni uzavření Smlouvy.

6. DODACÍ PODMÍNKY A DOPRAVA
Dodací lhůta se úměrně prodlužuje, pokud kupující změní objednávku nebo je v prodlení se svými závazky. Zboží je možno dodat prostřednictvím smluvní přepravní služby nebo poštou.

V případě, že předmětem Smlouvy je zboží, které není běžně skladem, ať již z důvodu požadovaného množství nebo typu zboží (dále jen zboží na objednávku), je termín dodání pouze orientační a jeho nedodržením nevzniká kupujícímu nárok na odstoupení od smlouvy.

7. MÍSTO PLNĚNÍ DODÁVKY A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
Pro předání zboží je místem plnění provozovna prodávajícího. Předávací povinnost prodávajícího je splněna předáním zboží veřejnému přepravci nebo podáním na poště. Pokud při převzetí od přepravce kupující zjistí, že dodávka je poškozena a mohlo dojít k újmě na kvalitě zboží, je povinen podrobně sepsat závadu na přejímací protokol přepravce a poté o zjištěných závadách neprodleně písemně informovat prodávajícího. Kupující je povinen dodané zboží řádně prohlédnout a případný výskyt zjevných vad, včetně množstevních nedostatků jeho dodávky, neprodleně, jinak ve lhůtě do 5 dnů od dodání zboží, písemně oznámit prodávajícímu. Po uplynutí této lhůty se má za to, že kupující převzal zařízení bez zjevných vad. Nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo od přepravce.

8. REKLAMACE, ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
Reklamaci je třeba uplatnit protokolem o vadách odeslaném písemně prodávajícímu.  V protokolu o vadách odběratel uvede určení předmětu reklamace a nároku, který uplatňuje s případnými alternativními způsoby vyřízení.
Prodávající neodpovídá za následující vady zboží:

a) vady způsobené používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými  v  návodu  k  použití;
b) vady způsobené užíváním zboží neproškolenou osobou  či  neodbornou  manipulací;
c) vady vzniklé vadným  skladováním  po  dodání  zboží;
d) vady vzniklé v důsledku nerespektování doporučených  servisních  intervalů.

Prodávající odpovídá za kvalitu prodávaného zboží ke dni jeho předání, záruka za jakost je poskytována pouze v případě, že tato je poskytována výrobcem, v jím stanoveném  rozsahu  uvedeném  v  prohlášení  o  záruce.
Kupující má právo na pozáruční a bezplatný záruční servis. Kupující bere na vědomí, že případná záruka za jakost a doba jejího trvání nemůže být směšována s  životností zboží, když tato je podmíněna užíváním zboží v souladu s návodem k užívání, a tato záruka za jakost se nemůže vztahovat na  části  zboží,  které  podléhají  spotřebě.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Kupující  souhlasí  se  zasíláním informací souvisejících se zbožím,  službami  nebo  podnikem prodávajícího  na  elektronickou adresu  kupujícího  a  dále souhlasí  se  zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.  Kupující  tímto výslovně souhlasí  do  odvolání se  zpracováním osobních  údajů kupujícího pro účely nabídky zboží, spolupráce a k marketingovým účelům.

10. PRÁVO VLASTNICTVÍ
Smluvní strany se výslovně dohodly, že vlastnické právo k dodanému zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny zboží. Kupující prohlašuje, že je schopen splnit své obchodní závazky vůči prodávajícímu i třetím osobám a výslovně se zavazuje v případě změny těchto okolností zboží buď na výzvu prodávajícího vrátit, nebo podepsat výhradu vlastnického práva prodávajícího ke zboží s úředně ověřeným podpisem zástupce kupujícího, a to do tří dnů od výzvy prodávajícího.

11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
V případě, že jedno nebo více ustanovení VOP bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, nebude se taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost dotýkat ostatních ustanovení VOP, která budou vykládána tak, jako by tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala.

Jakékoli spory vzniklé v souvislosti s obchodním případem budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout do jednoho měsíce ode dne, kdy některá ze stran oznámí své přesvědčení o existenci sporu nebo svůj návrh na jeho řešení, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli strany s konečnou platností v rozhodčím řízení, a to u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Změna okolností ve smyslu § 1765 NOZ na straně kupujícího nemá vliv na závaznost objednávky, smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1765 a 1766 NOZ.

12. PLATNOST VOP
Tyto VOP jsou platné od 1. ledna 2014. Prodávající si vyhrazuje právo změny VOP. VOP společnosti TOPGEOSYS s.r.o. je možné stáhnout ZDE.